Kalendář

 

Aktuální video

Informace o webu

Původní web MOS

Jsme členy

Česká společnost ornitologická
Birdlife-international-partner-logo
Oborová platforma ekologických nevládních organizací


Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje
Unie pro řeku Moravu
MAS - Partnerství Moštěnka

Spolupracujeme s9o7t44044a-na-web

                  O projektu                      
Aktuality                      Kontakty                      Odkazy


Ochrana ptáků zemědělské krajiny

Ptáci zemědělské krajiny patří mezi nejohroženější skupinu ptáků nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé Evropě. Přitom jsou známa různá opatření, která i přes svou nenáročnost a nízkonákladovost efektivně umožňují přežití ubývajících druhů ptáků, např. dříve zcela běžné koroptve polní, čejky chocholaté či chřástala polního. Proto Česká společnost ornitologická ve spolupráci s MOS připravila projekt Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe, jehož cílem je upozornit na problematiku mizejících ptáků zemědělské krajiny Olomouckého kraje, a to na několika stěžejních úrovních:

1) Osvěta studentů středních zemědělských škol a veřejnosti
Jednou z hlavních aktivit projektu je osvěta budoucích zemědělců prostřednictvím výukového programu, který je jedním z výstupů projektu. Výukový program seznámí studenty s ptáky kulturní krajiny a přiblíží jim možnosti ochranných opatření včetně dotačních titulů na ochranu ptáků a biodiverzity. Současné problémy zemědělské krajiny se ale netýkají jen samotných zemědělců a živé přírody, ale v konečném důsledku nás všech. Proto bychom v rámci projektu oslovili také nejširší veřejnost, která navštíví olomoucký Ekojarmark.

2) Mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté a chřástala polního

Další důležitou aktivitou projektu je monitoring hnízdišť čejky chocholaté a chřástala polního, který bude sloužit k doplnění dat o hnízdním výskytu obou druhů a k případnému doplnění návrhu nových vhodných lokalit do agroenvironmentálních programů na jejich ochranu. Následně budou osloveni zemědělci, aby k ochraně obou druhů aktivně přistoupili.

3) Osvětové materiály
V rámci projektu vzniknou také nejrůznější grafické výstupy. Tím nejvýznamnějším bude příručka pro určování ptáků zemědělské krajiny, která by v prvé řadě měla sloužit zejména zemědělcům k rozvoji jejich schopností správně determinovat ptačí druhy během zemědělských prací.Projekt „Možnosti ochrany ptáků a biodiverzity v rámci současné zemědělské praxe“


Příjemce grantu:

Česká společnost ornitologická (ČSO)


Partneři projektu:

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO (MOS)


Územní působnost:

Olomoucký kraj


Doba realizace projektu:

listopad 2014 – červen 2015www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz